Жалпы ережелер

Осы Ереже Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры тағайындаған әдебиет саласындағы «Алтын тобылғы» сыйлығын (бұдан әрі «Сыйлық») беру тәртібін белгілейді.

2. Сыйлықтың мақсаты – қазіргі заманғы қазақстандық әдебиетті дамыту, қолдау көрсету және насихаттау.

3. Байқаудың міндеттері:
          1. жаңа ұрпақтың қазіргі заманғы көркем әдебиеттегі өмірлік философиялық қағидаттарын бейнелейтін жас қазақстандық қаламгерлерді анықтау және ынталандыру;
          2. тың әдеби үрдістердің қалыптасуына қолдау көрсету;
          3. қазіргі заманғы әдебиеттегі жаңа есімдерді көпшілік қауымға таныстыру.

4. Сыйлық құрылтайшысы мен ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры (бұдан әрі Сыйлық құрылтайшысы немесе Тұңғыш Президент Қоры.
Сыйлықты тағайындау байқауын өткізудегі Жоба серіктестері: Қазақстан Жазушылар одағы және Мемлекеттік тілді дамыту қоры.

5. Сыйлық байқау негізінде төмендегідей номинациялар бойынша тағайындалады:
          1) «Жылдың үздік прозасы»;
          2) «Жылдың үздік поэзиясы»;
          3) «Жылдың үздік драматургиясы»;
          4) «Жылдың балаларға арналған үздік шығармасы»;
          5) «Туған ел» тақырыбындағы арналған үздік әдеби туынды.

6. Әрбір номинация жеңімпазына әдебиет саласындағы «Алтын тобылғы» Сыйлығының лауреаты атағы және 1 миллион теңге көлемінде сыйақы беріледі. 1,5 миллион теңге көлеміндегі арнайы сыйақы «Туған ел» арналған тақырыптық номинация жеңімпазына беріледі.

 

Өткізу тәртібі

Байқаудың басталғандығы туралы хабарландыру Тұңғыш Президенті Қорының сайтында www.fpp.kz және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Шығармалар 2017 жылғы 1 шілдеден мен 1 қарашаға дейінгі аралықта қабылданады.

Байқау қорытындысы 2017 жылы желтоқсанның бірінші онкүндігінде жарияланады.

 

Сыйлыққа әдеби туындыларды ұсыну тәртібі

1. Байқауға 18-35 жас аралығындағы жас қаламгерлердің қазақ және орыс тіліндегі шығармалары қабылданады.

2. Бір автор екі номинацияға қатысуға құқылы.

3. Авторлық жұмыстарға қойылатын талаптар:
          1. байқауға бір автордың бұрын еш жерде жарияланбаған екі шығармасы ғана қабылданады;
          2, байқауға бейнормалық қолданыстағы сөздер кездесетін, этикалық нормалар мен авторлық құқықтар бұзылған шығармалар қабылданбайды;
          3, шығарма А-4 форматында, мәтін 14 көлеміндегі Times New Rоman шрифтімен 1,5 аралықта терілуі керек. Мәтіннің көлеміне қойылатын шектеу:

  • проза үшін – 35 беттен кем емес;
  • поэзия үшін – 5 беттен кем емес;
  • драмалық шығарма үшін – 30 беттен көп емес;
  • балалар әдебиеті үшін – 25 беттен көп емес;
  • «Туған ел» тақырыбына арналған түрлі жанрдағы әдеби шығарма (проза – 35 беттен кем емес; поэма – 5 беттен кем емес; драма – 30 беттен көп емес; балалар шығармасы – 25 беттен кем емес;).

          4, Байқауға жіберілетін өтінім «Алтын тобылғы» деп белгі қойылып бір конвертпен мынадай тәртіппен жіберілуі керек:

Конвертке бөлек салынатындар 1) автордың аты-жөні көрсетілмей бір данада басып шығарылған шығарма, 2) автордың өзі туралы мәліметтер осы конверттің ішінде жеке конвертте болуы тиіс: аты, тегі, әкесінің аты, туған жылы, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефондары, e-mail.

4. Өтінімдер поштамен Астана қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, 10 үй, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры мекенжайына және at2017@fpp.kz электрондық поштасына жіберілуі тиіс.

5. Байқауға қатысуға өтінім бере отырып, автор:
          1, өзінің авторлығын растайды;
          2, Сыйлық ұйымдастырушыларына шығармаларды бұқаралық ақпарат құралдарында, Ұйымдастырушының ұйғарымы бойынша жинақтарда және ғаламторда жариялауға рұқсатын береді;
          3, авторлық гонорарды талап етпейді.

6. Қабылданған шығармалар рецензияланбайды және қайтарылмайды.

7. Жұмыстарды Байқауға жіберумен және салтанатты марапаттау рәсіміне қатысумен байланысты шығындарды қатысушылар өздері өтейді.

 

Жеңімпаздарды анықтау тәртібі

1. Қолжазбаларды бағалау және Сыйлық жеңімпаздарын (лауреаттарды) анықтауды Сыйлық Құрылтайшысы елімізге танымал ақын-жазушылардан, баспа өкілдерінен, сондай-ақ байқау құрылтайшылары мен серіктестері өкілдерінен жасақтаған (7 адамнан кем емес) Қазылар алқасы жүзеге асырады.

2. Қазылар алқасының құрамы мен Төрағасын Сыйлық Құрылтайшысы бекітеді.

3. Қазылар алқасының Сыйлық талаптарына сәйкес келмейтін шығармаларды қарамауға (сонымен қатар анонимді шығармаларды) құқы бар.

4. Байқауға ұсынылған шығармалар қазылар алқасы мүшелеріне анонимді түрде жіберіледі (автордың есімі аталмайды).

5. Қорытынды шешім қазылар алқасының жалпы санынан кемінде 2/3 кворумы болған жағдайда ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

6. Байқауға ұсынылған туындыларды әділ бағалау үшін барлық жұмыстар анонимді түрде бағаланады. Байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалау кезінде шығарманың өзектілігі мен автордың ойлау дербестігі, ұстанымы, баяндау реттілігі мен мағыналылығы, идея ерекшелігі, әдеби-көркем құндылығы, эстетикалық әсер тереңдігі басшылыққа алынады.

7. Қорытынды шешім қабылданғанға дейін анонимділік сақталады.

8. Қазылар алқасының шешімі ақырғы болып табылады және қайта қаралмайды.

9. Сыйлыққа лайықты шығармалар түспеген жағдайда, Қазылар алқасы Ұйымдастырушыларға сол номинация бойынша жүлденің толық берілмеуі немесе жартылай бөліп беру туралы ұсыныс беруге құқылы.

 

 

Положение ежегодного конкурса на соискание
литературной премии «Алтын тобылғы»

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения Литературной премии «Алтын тобылғы», учрежденной Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (далее – «Премия»).

2. Цель Премии – поддержка, развитие и популяризация современной казахстанской художественной литературы.

3. Задачами Премии являются:
          1, выявление и поощрение молодых казахстанских литераторов, отражающих жизненную философию нового поколения в современной художественной литературе;
          2, содействие формированию тенденций современного литературного процесса;
          3, привлечение внимание общественности к новым именам в современной литературе.

4. Учредителем и организатором Премии является Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (далее – Учредитель Премии или Фонд Первого Президента).

Партнерами в проведении конкурса на присуждение Премии являются Союз писателей Казахстана и Фонд развития государственного языка.

5. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:
          1) «Лучшая проза года»;

          2) «Лучшая поэзия года»;

          3) «Лучшая драматургия года»;

          4) «Лучшее детское произведение года»;

          5) Лучшее произведение, посвященное теме «Туған ел».

6. Победителям присваивается звание Лауреата литературной Премии «Алтын тобылғы» и вручается денежная премия в размере 1 миллион тенге. Специальная премия в размере 1.5 миллиона тенге вручается победителю номинации, посвященной теме «Туған ел».

 

Порядок проведения

Объявление о начале конкурса на соискание Премии публикуется на сайте Фонда Первого Президента www.fpp.kz и в средствах массовой информации.

1. Срок подачи авторских работ устанавливается с 1 июля по 1 ноября 2017 года

2. Подведение итогов конкурса осуществляется в первой декаде декабря 2017 года.

 

Порядок подачи работ на соискание Премии

1. К участию в конкурсе принимаются произведения молодых литераторов в возрасте от 18 до 35 лет на казахском и/или русском языках.

2. Автор имеет право участвовать в двух номинациях.

3. Требования к авторским работам:
          1, к конкурсному отбору допускаются не более двух произведений от одного автора, ранее нигде не публиковавшиеся;
          2, не допускаются к участию конкурсные работы, содержащие ненормативную лексику, нарушающие этические нормы и авторские права;
          3, рукопись должна быть оформлена в формате А-4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5. Объем рукописи должен составлять:

  • для прозы – не менее 35 страниц;
  • для поэзии – не менее 5 страниц;
  • для драматического произведения – не более 30 страниц;
  • для детского произведения – не более 25 страниц;
  • тема «Туған ел» включает любые произведения (проза- не менее 35 страниц; поэма - не менее 5 страниц; драма-не более 30 страниц; детское произведение- не более 25 страниц;)

          4, конкурсная заявка должна быть запечатана в единый конверт с пометкой «Литературная премия «Алтын тобылғы» следующим образом:

в конверт отдельно вкладываются 1) произведение, распечатанное в одном экземпляре без указания автора (для соблюдения условий анонимности), а также 2) внутренний конверт с вложенным в него листом со сведениями об авторе – фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, e-mail.

4. Заявка направляется почтовым отправлением по адресу: г. Астана, улица Ә.Бөкейхан,10, Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации, а также пересылается на электронный адрес:at2017@fpp.kz.

5. Направляя заявку для участия в соискании Премии, автор произведения тем самым:
          1, подтверждает свое авторство;
          2, дает согласие и право организаторам Премии на публикацию произведения в средствах массовой информации, в составе сборников по усмотрению Организатора и в сети Интернет;
          3, не претендует на выплату авторского гонорара.

6. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.

7. Все расходы, связанные с доставкой работ до организатора, а также участием в торжественной церемонии награждения, несут участники.

 

Порядок определения победителей

1. Оценка рукописей и определение победителей (лауреатов) Премии осуществляется конкурсным жюри, формируемым Учредителем Премии из числа известных и авторитетных казахстанских писателей, и поэтов, издателей, а также представителей Учредителя премии и партнеров в количестве не менее 7 членов.

2. Состав и председатель Жюри утверждаются Учредителем Премии.

3. Жюри вправе не рассматривать работы, не соответствующие требованиям Премии (в том числе анонимные произведения).

4. Допущенные на конкурсный отбор работы рассылаются всем членам жюри с соблюдением принципа анонимности (без указания автора).

5. Итоговое решение принимается путем открытого голосования при наличии кворума на менее 2/3 от общего числа членов.

6. В целях соблюдения объективности все работы оцениваются с соблюдением принципа анонимности. При оценке работ члены жюри руководствуются следующими критериями: актуальность и оригинальность темы, выразительность/образность языка изложения.

7. До принятия итогового решения принцип анонимности сохраняется.

8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9. При отсутствии произведений, заслуживающих присуждения Премии, Жюри вправе предложить организаторам отказаться от присуждения номинации полностью или частично.

saryarka-samaly.kz